Ogólne warunki spzedaży i dostawy

1.OFERTY

Wszystkie oferty są niezobowiązujące.

2.ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie wiążące dla sprzedającego dopiero po jego pisemnym potwierdzeniu. Wydanie faktury proforma nie może być traktowane jako pisemne potwierdzenie zamówienia.

3.ANULOWANIE

Sprzedawca może anulować zamówienie bez żadnego odszkodowania ani rekompensaty również w przypadku wydania wcześniejszego potwierdzenia: a) jeśli kupujący nie wypełni wcześniejszych zobowiązań; b) jeśli sprzedający uzna otrzymane informacje za niewystarczające; c) w przypadku zaistnienia siły wyższej lub niskich zbiorów. Za siłę wyższą uważa się: wojnę, strajk, lokaut, powstanie, rozruchy, niesprzyjające warunki pogodowe i wszystkie te zdarzenia, które stoją na przeszkodzie do przeprowadzenia normalnej dostawy i/lub wydania towaru. W przypadku, gdy kupujący anuluje zamówienie w całości lub częściowo, jest zobowiązany do zapłacenia sprzedającemu odszkodowania za stratę zysku, ustalonego jako zryczałtowaną kwotę 20% wartości anulowanego zamówienia.

4.CENY

Ceny są ustalone w PLN lub Euro, chyba że strony wyraźnie ustalą inaczej. Nie są wiążące, netto, liczone w miejscu wytworzenia, a zatem nie zawierają rabatów, kosztów transportu i pakowania.

5.GWARANCJA

Sprzedający nie gwarantuje ani dalszego wzrostu, ani kwitnienia, nie ponosi też odpowiedzialności za nie przyjęcie się roślin. Jest to towar żywy, łatwo psujący się i z zachowaniem wszystkich norm dotyczących przechowywania, sadzenia i pielęgnacji przyjmuje się zawsze. Jednak sprzedający nie udziela gwarancji na zakupione rośliny.

6.GATUNKI I ILOŚĆ

W przypadku, gdy dostawa zamówionych i potwierdzonych gatunków i ilości jest niemożliwa, sprzedający ma prawo do ich wymiany na gatunki i ilości najbardziej zbliżone, chyba że strony ustalą inaczej.

7.DOSTAWA

Towar jest akceptowany lub uważany za taki w miejscu wytworzenia. Kupujący jest zobowiązany do przekazania instrukcji dotyczących wysyłki wraz z zamówieniem. W przypadku braku instrukcji wysyłki, dostawa zostanie przeprowadzona według najlepszych praktyk sprzedawcy przy zachowaniu najlepszych interesów kupującego. Koszty pakowania oraz inne koszty zostaną zafakturowane po aktualnej cenie i będą płatne gotówką przy odbiorze towaru.

8.UBEZPIECZENIE

Towar jest transportowany po kosztach frachtu i na odpowiedzialność kupującego. Będzie ubezpieczony od WSZELKIEGO RYZYKA (jak wyszczególniono w polisie ubezpieczeniowej) jedynie na wyraźne, pisemne życzenie kupującego I na jego koszt.

9.REKLAMACJE

W przypadku uszkodzeń lub strat w towarze, spowodowanych transportem, kupujący powinien w momencie przyjazdu towaru dokonać zgłoszenia przewoźnikowi oraz firmie ubezpieczeniowej na podstawie szczegółowego protokołu wydanego przez uprawnionego eksperta. Inne rodzaje roszczeń będą brane pod uwagę przez sprzedającego jedynie w przypadku, gdy zostaną przekazane listem poleconym w ciągu 7 dni od momentu przybycia towaru. Niezależnie od wszystkiego, odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do odszkodowania, którego wartość nie przekracza łącznej kwoty wszystkich faktur dotyczących wadliwych dóbr.

10.PŁATNOŚCI

Płatność za towar będzie dokonywana po cenie netto nie zawierającej rabatu, gotówką przy odbiorze lub na podstawie nieodwołalnej, potwierdzonej akredytywy dokumentowej, chyba że strony ustalą inaczej. W przypadku braku formalnego uzgodnienia tej kwestii, płatność zostanie dokonana najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury po cenie netto bez upustu. Towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu otrzymania zapłaty w pełnej wysokości. W przypadku opóźnienia płatności zostaną bez uprzedzenia naliczone odsetki w wysokości 1% miesięcznie. Co więcej, kupujący będzie obarczony odpowiedzialnością za wszelkie straty, które mogą wyniknąć z powodu opóźnienia płatności. Wartość niezapłaconych faktur wzrośnie z mocy prawa, jako rekompensata za straty w wysokości 15% począwszy od dnia przeterminowania faktur. To doliczenie staje się wymagane bez konieczności wcześniejszego powiadomienia i zostaje dołączone do podstawy naliczania, odsetek oraz kosztów podlegających egzekucji wierzytelności, dopóki nie zostanie udowodnione, iż należne kwoty nie zostały zapłacone bez istotnego powodu. To doliczenie służy rekompensacie kosztów sprzedawcy, straty jego czasu, kosztów administracyjnych i honorariów.

11.WŁAŚCIWY SĄD

W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy stronami, właściwe będą sądy w Wągrowcu. Sprzedawca może przenieść spór na wokandę sądu właściwego miejscu zamieszkania kupującego lub każdego innego miejsca prawnie dozwolonego. Decydujące jest prawo polskie i jego interpretacja.

12.WEKSEL

Sprzedawca może wystawić weksel na kupującego. Fakt ten nie jest traktowany jako rodzaj odnowienia długu i nie będzie rozumiany jako naruszenie obowiązujących warunków sprzedaży.